Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

Bieżące aktualności i informacje dotyczące relacji inwestorskich.

Dematerializacja akcji

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) nastąpi obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych (niezależnie od tego, czy są to akcje imienne czy akcje na okaziciela) – akcje spółek będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie papierowego dokumentu.

Każda spółka będzie miała obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy przez wyspecjalizowany podmiot (np. bank lub dom maklerski) – rejestr nie będzie publicznie dostępny, ale będzie jawny zarówno dla spółki jak i każdego jej akcjonariusza, w związku z czym nie będzie możliwe zatajenie akcjonariatu takich spółek poprzez posiadanie przez akcjonariuszy akcji na okaziciela.

Wszelkie przenoszenie akcji będzie dochodziło do skutku z chwilą wpisu tej wzmianki w rejestrze akcjonariuszy (taka sama sytuacja będzie miała miejsce, jeśli chodzi o ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na akcjach).

Dematerializacja akcji

Kalendarium

Do 30 września 2020
Wybór oraz podpisanie przez Spółkę warunkowej
umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy.

ZWZA 
Akceptacja przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
wybranego podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Do 30 września 2020
Pierwsze wezwanie Spółki kierowane do akcjonariuszy
odnośnie do zdeponowania posiadanych akcji
(będących w formie dokumentu).

Do 30 stycznia 2021
Ostatnie wezwanie Spółki kierowane do akcjonariuszy odnośnie
do zdeponowania posiadanych akcji (będących w formie dokumentu).

1 marca 2021
Utworzenie rejestru Akcjonariuszy w wybranym domu maklerskim.

Dział relacji inwestorskich

Kontakt

wioletta.kowalcze@valvex.com

przemyslaw.pietrzyk@lawberry.pl

Wezwanie Akcjonariuszy

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000026818, NIP 7350024499, o kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym, w wysokości 2 300 000,00 zł, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, w dniach roboczych, w godzinach 8:00-14:00.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla Akcjonariuszy Valvex SA TUTAJ