Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

Bieżące aktualności i informacje dotyczące relacji inwestorskich.

Dematerializacja akcji

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) nastąpi obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych (niezależnie od tego, czy są to akcje imienne czy akcje na okaziciela) – akcje spółek będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie papierowego dokumentu.

Każda spółka będzie miała obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy przez wyspecjalizowany podmiot (np. bank lub dom maklerski) – rejestr nie będzie publicznie dostępny, ale będzie jawny zarówno dla spółki jak i każdego jej akcjonariusza, w związku z czym nie będzie możliwe zatajenie akcjonariatu takich spółek poprzez posiadanie przez akcjonariuszy akcji na okaziciela.

Wszelkie przenoszenie akcji będzie dochodziło do skutku z chwilą wpisu tej wzmianki w rejestrze akcjonariuszy (taka sama sytuacja będzie miała miejsce, jeśli chodzi o ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na akcjach).

Dematerializacja akcji

Kalendarium

Do 30 czerwca 2020
Wybór oraz podpisanie przez Spółkę warunkowej
umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy.

ZWZA (czerwiec 2020)
Akceptacja przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
wybranego podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Do 30 czerwca 2020
Pierwsze wezwanie Spółki kierowane do akcjonariuszy
odnośnie do zdeponowania posiadanych akcji
(będących w formie dokumentu).

Do 31 października 2020
Ostatnie wezwanie Spółki kierowane do akcjonariuszy odnośnie
do zdeponowania posiadanych akcji (będących w formie dokumentu).

1 stycznia 2021
Utworzenie rejestru Akcjonariuszy w wybranym domu maklerskim.

Dział relacji inwestorskich

Kontakt

wioletta.kowalcze@valvex.com

przemyslaw.pietrzyk@lawberry.pl

Walne Zgromadzenie

Porządek obrad

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej VALVEX w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej VALVEX za 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 r.
 11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 14. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
 15. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu poprzez dodanie § 40 a.
 17. Informacja Zarządu dotycząca nabycia akcji własnych Spółki.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.