Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

Bieżące aktualności i informacje dotyczące relacji inwestorskich.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: VALVEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jordanowie z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: VALVEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jordanowie uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VALVEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jordanowie, działając na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, uchwala przymusowy wykup 747 (słownie: siedemset czterdzieści siedem) akcji VALVEX Spółka Akcyjna wymienionych szczegółowo w § 2 niniejszej uchwały, należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki reprezentujących łącznie 1,78 % (słownie: jeden cały procent 78/100) kapitału zakładowego Spółki. §2 Przymusowy wykup obejmuje akcje uprzywilejowane imienne serii A o numerach: 610 – 639, 974 – 985, 1122 – 1145, 2064 – 2103, 3152 – 3180, 3386 – 3401, 4902 – 4903, 6095 – 6096, 6097 – 6110, 6983 – 7018, 7532 – 7566, 7663 – 7689, 34142 – 34161, 34425 – 34435, 34481 – 34501, 34642 – 34658, 34747 – 34763, 38180 – 38216, 38794 – 38824, 38947 – 38976, 38977- 38993, 39602 - 39617, 40065 – 40082, 40750 – 40763, 41789 – 41790, 43408 – 43421, 43346 – 43367, 33886 – 33903, 43776 - 43790, 43791 – 43816, 43742 – 43775, 44195 – 44227, 44840 - 44894, 45260 – 45271 §3 Przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych nastąpi na rzecz akcjonariusza większościowego spółki VALVEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jordanowie - Pana Zbigniewa Kuliga (PESEL 48090414815), który posiada łącznie 41247 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji Spółki, składających się na 98,14% (słownie: dziewięćdziesiąt osiem całych procent i 14/100) kapitału zakładowego Spółki. Pan Zbigniew Kulig zobowiązuje się do wykupu wszystkich akcji, o których mowa w ust. 1 niniejszej uchwały. Przymusowy wykup akcji zostanie przeprowadzony przez Zarząd Spółki na rachunek akcjonariusza większościowego. Cena wykupu akcjonariuszy mniejszościowych zostanie ustalona przez niezależnego biegłego, zgodnie z postanowieniami art. 417 § 1 w zw. z art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 8 Zarząd Spółki ogłosi cenę wykupu ustaloną przez biegłego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Akcjonariusz większościowy w terminie (trzech) tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ceny wykupu ustalonej przez biegłego, uiści na rachunek Spółki należność równą cenie wykupu wszystkich nabywanych akcji. §4 Podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych stanowi realizację uprawnienia akcjonariusza większościowego przewidzianego w art. 418 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że przymusowy wykup akcji leży w interesie Spółki i nie prowadzi do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych. §5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, związanych z przeprowadzeniem przymusowego wykupu akcji oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. §6 Niniejsza uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia

 

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: VALVEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jordanowie z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie wyboru biegłego §1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VALVEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jordanowie, stosownie do art. 417 § 1 w zw. z art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 kwietnia 2022 r. postanawia dokonać wyboru spółki SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. 10 z o.o. ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, NIP: 7831691967, REGON: 302211810, KRS 0000432773 jako biegłego celem ustalenia ceny wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, będących przedmiotem przymusowego wykupu na podstawie ww. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Ustalona przez biegłego wartość akcji Spółki stanowić będzie cenę wykupu, po jakiej akcjonariusz większościowy Pan Zbigniew Kulig dokona zakupu akcji Spółki od akcjonariuszy mniejszościowych. 3. Ustalona przez biegłego cena wykupu akcji Spółki będzie podlegać ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały. §3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

                                                

Dział relacji inwestorskich

Kontakt

wioletta.kowalcze@valvex.com

przemyslaw.pietrzyk@lawberry.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla Akcjonariuszy Valvex SA TUTAJ