Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

Bieżące aktualności i informacje dotyczące relacji inwestorskich.

Informacja dla Akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000026818, NIP: 7350024499, o kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym, w wysokości 2 099 700,00 zł działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h w związku z § 16 ust. 2 i § 16a ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2023 r. na godz.10:00 w siedzibie Spółki w Jordanowie przy ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Valvex w 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Valvex za 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 r.
 10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 13. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez zmianę § 1, 2, 3, 14, 16a, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 41
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Dział relacji inwestorskich

Kontakt

wioletta.kowalcze@valvex.com

aneta.dudek@adwokatura.pl

 

 

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla Akcjonariuszy Valvex S.A. TUTAJ