Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

Bieżące aktualności i informacje dotyczące relacji inwestorskich.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI

Działając imieniem VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie, ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000026818, NIP: 735-00-24-499, o kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym, w wysokości 2 300 000,00 zł (dalej: VALEX lub Spółka), w związku z podjęciem w dniu 18.06.2021 Uchwały nr 20 oraz w dniu 22.10.2021 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie w sprawie określenia warunków i trybu nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie, a także w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 04.11.2021 Uchwały w sprawie uchwalenia nowego REGULAMINU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie (dalej: Regulamin),  niniejszym ogłaszamy o zamiarze nabycia przez Spółkę akcji VALVEX S.A. od Akcjonariuszy VALVEX S.A. po cenie od 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) do 1 235 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć złotych) za jedną akcję, tj. zgodnie z powołaną wyżej Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyjętym w dniu 04.11.2021 przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie wszystkie akcje posiadane przez Akcjonariusza, a nie ich część.

Wszystkie warunki nabywania akcji przez Spółkę, w tym terminy, warunki formalne, itp. określone zostały w Regulaminie.

Informujemy, że dokumenty:

  1. Regulamin,
  2. Formularz Oferty zbycia Akcji,
  3. Formularz pełnomocnictwa,
  4. Wzór umowy nabycia Akcji przez Spółkę,
  5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Są do pobrania TUTAJ oraz znajdują się w siedzibie Spółki.

Pod numerem telefonu 18 2693221 otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje i wyjaśnienia.

Dematerializacja akcji

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) nastąpiła obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych (niezależnie od tego, czy są to akcje imienne czy akcje na okaziciela) – akcje spółek będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie papierowego dokumentu. Również akcje Akcjonariuszy VALVEX S.A. zostały zdematerializowane.
Rejestr nie jest publicznie dostępny, ale jest jawny zarówno dla spółki jak i każdego jej akcjonariusza.
Wszelkie przenoszenie akcji będzie dochodziło do skutku z chwilą wpisu tej wzmianki w rejestrze akcjonariuszy (taka sama sytuacja będzie miała miejsce, jeśli chodzi o ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na akcjach).
Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy w Spółce VALVEX S.A. została zawarta z Domem Maklerskim BOŚ S.A.

Poniżej dane kontaktowe do Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

Dom Maklerski BOŚ S.A.
infolinia: 801 104 104
tel.: 22 504 32 06
fax: 22 622 99 96

We wszelkich sprawach związanych z akcjami, prosimy o bezpośredni kontakt z Domem Maklerskim BOŚ S.A.

                                                

Dział relacji inwestorskich

Kontakt

wioletta.kowalcze@valvex.com

przemyslaw.pietrzyk@lawberry.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla Akcjonariuszy Valvex SA TUTAJ