Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

Bieżące aktualności i informacje dotyczące relacji inwestorskich.

Informacja dla Akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze

W imieniu VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie, pragniemy poinformować, że dnia 7 kwietnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki VALVEX S.A. podjęło uchwałę numer 6 w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, w której na podstawie art. 418 KSH zadecydowało o przymusowym wykupie 747 (słownie: siedemset czterdzieści siedem) akcji VALVEX Spółka Akcyjna wymienionych szczegółowo w § 2 niniejszej uchwały, należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki reprezentujących łącznie 1,78 % (słownie: jeden cały procent 78/100) kapitału zakładowego Spółki.

Przymusowy wykup objął akcje uprzywilejowane imienne serii A o numerach: 610 – 639, 974 – 985, 1122 – 1145, 2064 – 2103, 3152 – 3180, 3386 – 3401, 4902 – 4903, 6095 – 6096, 6097 – 6110, 6983 – 7018, 7532 – 7566, 7663 – 7689, 34142 – 34161, 34425 – 34435, 34481 – 34501, 34642 – 34658, 34747 – 34763, 38180 – 38216, 38794 – 38824, 38947 – 38976, 38977- 38993, 39602 - 39617, 40065 – 40082, 40750 – 40763, 41789 – 41790, 43408 – 43421, 43346 – 43367, 33886 – 33903, 43776 - 43790, 43791 – 43816, 43742 – 43775, 44195 – 44227, 44840 - 44894, 45260 – 45271.

Wszystkie akcje podlegające przymusowemu wykupowi nabędzie większościowy akcjonariusz Spółki – Pan Zbigniew Kulig, który posiada łącznie 41247 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji Spółki, składających się na 98,14% (słownie: dziewięćdziesiąt osiem całych procent i 14/100) kapitału zakładowego Spółki.

Jednocześnie na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia VALVEX Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2022 r wybrano do ustalenia  ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi biegłego – spółkę SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 49 (KRS 0000432773). Na podstawie przeprowadzonych analiz biegły ustalił cenę wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi, na kwotę 1 751,77 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt  jeden złotych 77/100) za każdą akcję podlegającą wykupowi.

Wypłata ceny wykupionych akcji dla akcjonariuszy mniejszościowych rozpocznie się od dnia 31 maja 2022 r.

Zarząd Spółki VALVEX S.A. z siedzibą w Jordanowie, ul. Nad Skawą 2, 34 – 240 Jordanów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS nr 0000026818, niniejszym ogłasza w trybie art. 359 § 3 KSH o podjęciu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 23.06.2022 uchwały o umorzeniu akcji. Treść uchwały podlegającej ogłoszeniu TUTAJ.

Dział relacji inwestorskich

Kontakt

wioletta.kowalcze@valvex.com

przemyslaw.pietrzyk@lawberry.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla Akcjonariuszy Valvex SA TUTAJ