Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

Bieżące aktualności i informacje dotyczące relacji inwestorskich.

Dematerializacja akcji

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) nastąpi obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych (niezależnie od tego, czy są to akcje imienne czy akcje na okaziciela) – akcje spółek będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie papierowego dokumentu.

Każda spółka będzie miała obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy przez wyspecjalizowany podmiot (np. bank lub dom maklerski) – rejestr nie będzie publicznie dostępny, ale będzie jawny zarówno dla spółki jak i każdego jej akcjonariusza, w związku z czym nie będzie możliwe zatajenie akcjonariatu takich spółek poprzez posiadanie przez akcjonariuszy akcji na okaziciela.

Wszelkie przenoszenie akcji będzie dochodziło do skutku z chwilą wpisu tej wzmianki w rejestrze akcjonariuszy (taka sama sytuacja będzie miała miejsce, jeśli chodzi o ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na akcjach).

Demateralizacja akcji

Kalendarium

Do 30 czerwca 2020
Wybór oraz podpisanie przez Spółkę warunkowej
umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy.

ZWZA (czerwiec 2020)
Akceptacja przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
wybranego podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Do 30 czerwca 2020
Pierwsze wezwanie Spółki kierowane do akcjonariuszy
odnośnie do zdeponowania posiadanych akcji
(będących w formie dokumentu).

Do 31 października 2020
Ostatnie wezwanie Spółki kierowane do akcjonariuszy odnośnie
do zdeponowania posiadanych akcji (będących w formie dokumentu).

1 stycznia 2021
Utworzenie rejestru Akcjonariuszy w wybranym domu maklerskim.

Dział relacji inwestorskich

Kontakt

wioletta.kowalcze@valvex.com

przemyslaw.pietrzyk@lawberry.pl