Für Aktionäre

Abteilung Investor Relations

Wioletta Kowalcze
wioletta.kowalcze@valvex.com

Przemysław Pietrzyk
przemyslaw.pietrzyk@lawberry.pl


Informationen

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten von Valvex-Aktionären

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2024

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000026818, NIP: 7350024499, o kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym, w wysokości 2 099 700,00 zł działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h w związku z § 16 ust. 2 i § 16a ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2024 r. na godz.10:00 w siedzibie Spółki w Jordanowie przy ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów. Porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Valvex w 2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Valvex za 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.
 10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.
 12. Podjęcie uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 13. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez zmianę § 27 ust.3, 28 ust.6, 30 ust. 6 i 7.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.
Proponowane brzmienie poniższych §§ Statutu
 • § 27
 1. Uchwały podejmowane są w formie pisemnej. Uchwały mogą być podejmowane również korespondencyjnie, drogą faksową lub za pomocą poczty elektronicznej, a także przy wykorzystaniu innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 • § 28
 1. Konsultacji z Przewodniczącym Rady Nadzorczej wymaga podjęcie przez Zarząd uchwał w przedmiocie
1) zagadnień polityki gospodarczej i finansowej Spółki; 2) zawierania umów i porozumień w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach gospodarczych i stowarzyszeniach; 3) tworzenia i likwidacja oddziałów Spółki.
 • § 30
 1. Kadencja Członków Zarządu trwa 5 lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Ponowne powołania tej samej osoby na Członka Zarządu są dopuszczalne.
 2. Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
 

Dematerializacja akcji

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) nastąpiła obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych (niezależnie od tego, czy są to akcje imienne czy akcje na okaziciela) – akcje spółek będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie papierowego dokumentu. Również akcje Akcjonariuszy VALVEX S.A. zostały zdematerializowane.

Rejestr nie jest publicznie dostępny, ale jest jawny zarówno dla spółki jak i każdego jej akcjonariusza.
Wszelkie przenoszenie akcji będzie dochodziło do skutku z chwilą wpisu tej wzmianki w rejestrze akcjonariuszy (taka sama sytuacja będzie miała miejsce, jeśli chodzi o ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na akcjach).

Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy w Spółce VALVEX S.A. została zawarta z Domem Maklerskim BOŚ S.A.

Newsletter

Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben und die interessantesten Angebote erhalten möchten, melden Sie sich für unseren Newsletter an.